Cursusvoorwaarden Wartburg Academie

De Wartburg Academie is onderdeel van het Wartburg College

De in deze aanmeldingsvoorwaarden vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de door het Wartburg College verzorgde trainingen, cursussen, workshops en conferenties e.d., hierna te noemen professionaliseringsactiviteiten.

1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor deelname aan een professionaliseringsactiviteit dient via de website van de Wartburg Academie te gebeuren. Aanmelding is mogelijk tot de in de uitnodiging voor de desbetreffende professionaliseringsactiviteit vermelde datum. Toelating vindt plaats in volgorde van binnenkomst. 

2. Bevestiging

De deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van inschrijving, in ieder geval uiterlijk 7 dagen voor de aanvangsdatum van de desbetreffende professionaliseringsactiviteit, schriftelijk bericht van de definitieve inschrijving. Hierbij worden tevens de exacte cursusgegevens, zoals plaats, datum en tijdstip van aanvang en sluiting van de professionaliseringsactiviteit bevestigd. 

3. Facturering en betaling

Voor aanvang van de professionaliseringsactiviteit wordt een factuur ter betaling van het inschrijfgeld verzonden. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. 

4. Annulering door deelnemer

Annulering voor de te volgen professionaliseringsactiviteit dient schriftelijk te geschieden. De deelnemer kan kosteloos annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus of conferentie. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum van de desbetreffende professionaliseringsactiviteit, is de deelnemer het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien naar het oordeel van het Wartburg College een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, kan de betaling van het volledige inschrijfgeld bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de professionaliseringsactiviteit geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Het afzeggen wegens ziekte valt eveneens onder de term annulering. Deelnemers kunnen zich te allen tijde laten vertegenwoordigen door een vervanger. 

5. Annulering of uitstel van een cursus of conferentie en programmawijzigingen

Het Wartburg College behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een professionaliseringsactiviteit niet door te laten gaan, een andere docent aan te wijzen of in overleg met de deelnemers andere data af te spreken. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Wanneer sprake is van overschrijding van het maximum aantal deelnemers, zullen degenen die boven het maximum aantal deelnemers zijn ingeschreven zo spoedig mogelijk bericht ontvangen over het feit dat zij niet kunnen worden geplaatst. Wanneer de professionaliseringsactiviteit geen doorgang vindt, worden betalingen, die reeds zijn voldaan, volledig gerestitueerd aan degenen die definitief niet kunnen deelnemen. Indien in het programma van de professionaliseringsactiviteit wegens gewichtige redenen wijzigingen optreden, worden de deelnemers daarvan, indien mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld. 

6. Onvoorziene omstandigheden

In die gevallen waarin deze aanmeldingsvoorwaarden / annuleringsvoorwaarden niet voorzien, beslist het Wartburg College.